Privacyverklaring

Privacyverklaring

Kwaliteitsproducten sinds 1986
Privacyverklaring

Laatste herziening: 24 mei 2018.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Alco Cleaners en Coatings BV, met btw-nummer NL006749185B01. De contactgegevens van Alco Cleaners en Coatings BV zijn de volgende:

– Postadres: Bremweg 16, 5951 DK Belfeld, Nederland
– Telefoon: 077-476 2113
– E-mail: info@alco-cc.com

De betrokkene wordt geïnformeerd dat Alco Cleaners en Coatings BV een functionaris voor gegevensbescherming heeft benoemd bij wie hij/zij alle aangelegenheden die verband houden met de verwerking van de persoonsgegevens aan de dag kunnen leggen. De betrokkene kan contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via de volgende contactgegevens:

Alco Cleaners en Coatings BV
Bremweg 16
5951 DK Belfeld
Nederland
077- 476 2113
https://www.alco-cc.com
info@alco-cc.com

Welk type persoonsgegevens verzamelt Alco Cleaners en Coatings BV?

Alco Cleaners en Coatings BV kan de volgende persoonsgegevens van de gebruikers van App4Sales van Alco Cleaners en Coatings BV verzamelen door middel van de betreffende formulieren: naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, zich aanmeldt voor tips&tricks, contact opneemt met Alco Cleaners en Coatings BV. Bovendien verzamelt Alco Cleaners en Coatings BV alle gegevens gerelateerd aan de navigatie in App4Sales en de interactie met het merk. Alle persoonsgegevens die Alco Cleaners en Coatings BV verzamelt zijn afkomstig van de betrokkene.

Met welk doel verwerken we de persoonsgegevens?

De persoonsgegevens van de betrokkene zullen worden verwerkt met de volgende doeleinden al naargelang de toepassing:

– Het beheer en de verwerking van de aanmelding in App4Sales. De aanmelding betekent de profilering van de navigatie van de gebruiker in App4Sales. Die profilering bestaat uit het gebruik van de persoonsgegevens van de klant en de informatie.

– Het beheer en de verwerking van de aankoop. We gebruiken de persoonsgegevens van de klant om hem/haar zijn/haar bestelling te kunnen verwerken en bezorgen, hem/haar via e-mail en/of telefoon op de hoogte te brengen van de situatie van de bestelling.

-Beheren en via e-mail, telefoon of de post verzenden van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste nieuwigheden en aan het profiel, de interesses en behoeften van de betrokkene als klant aangepaste informatie. De verzending van deze informatie betekent de profilering van gebruikers. Deze bestaat uit het gebruikmaken van de persoonsgegevens, de historie van hun aankopen, indien van toepassing, en de informatie over de navigatie in App4Sales, om bepaalde kenmerken betreffende hun persoonlijke voorkeuren te beoordelen teneinde hen de bij hun profiel passende commerciële berichten te bieden.

– Beantwoorden aan de uitoefening van de rechten op inzage, rectificatie, wissing en bezwaar en aan vragen en klachten.

– Beheren van de meldingsdienst voor wanneer een bepaald product verkrijgbaar is in App4Sales.

– Beheer en afgifte van verkoopbewijzen: (digitale) verkoopfactuur -> Exact Online, 2 stappen verificatie.

Hoelang bewaren we de gegevens?

Alco Cleaners en Coatings BV bewaart de persoonsgegevens enkel gedurende een periode die redelijkerwijs nodig is rekening houdend met de behoeften om een oplossing te kunnen bieden voor aangelegenheden en problemen die zich voordoen, verbeteringen uit te voeren, diensten te starten en te voldoen aan de eisen van de geldende wetgeving. Dit betekent dat de persoonsgegevens bewaard kunnen worden voor 7 jaar, zelfs nadat de betrokkene niet langer gebruik maakt van de diensten van Alco Cleaners en Coatings BV. Na deze periode worden de persoonsgegevens geblokkeerd op alle systemen van Alco Cleaners en Coatings BV.

Wat legitimeert ons om de gegevens te verwerken?

Alco Cleaners en Coatings BV heeft de volgende legitieme gronden om persoonsgegevens te mogen verwerken:

Uitvoering van de overeenkomst

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de verzamelde persoonsgegevens van de betrokkene is de uitvoering van een verkoopovereenkomst. In dit opzicht is de betrokkene verplicht om de gegevens te verstrekken die nodig zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. Indien die gegevens niet worden verstrekt is de verwezenlijking van de verkoop niet mogelijk.

Wettelijke verplichtingen

Het beheer en de uitgifte van de verkoopfactuur is gebaseerd op de wettelijke verplichting van Alco Cleaners en Coatings BV in haar relatie met de klanten.

Toestemming

In verband met de volgende doeleinden is de rechtsgrondslag van de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene de instemming daarmee, indien deze is verleend:

– Beheer van de registratie in App4Sales.

– Beantwoording aan de uitoefening van de rechten van inzage, rectificatie, wissing en bezwaar, vragen en klachten door de betrokkene.

– Beheer van de meldingsdienst betreffende de verkrijgbaarheid van producten in App4Sales.

– Beheer en afgifte van de verkoopbewijzen -> Exact Online, 2 stappen verificatie.

Als de betrokkene zijn/haar toestemming intrekt, is dit niet van invloed op de tussen hem/haar en Alco Cleaners en Coatings BV gesloten verkoopovereenkomst.

Gerechtvaardigd belang

In verband met de volgende doeleinden is de rechtsgrondslag van de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene het gerechtvaardigde belang van Alco Cleaners en Coatings BV:

– De profilering door middel van de navigatie op de App4Sales verricht door een daarop geregistreerde gebruiker en al die gebruikers die hun gegevens voor ieder ander doel hebben verstrekt.

– De profilering voor de verzending van informatie over exclusieve aanbiedingen, de laatste nieuwigheden en persoonsgerichte, aan het profiel van de betrokkene aangepaste informatie.

Ons gerechtvaardigd belang bestaat erin te kunnen garanderen dat onze App4Sales veilig blijft en Alco Cleaners en Coatings BV te helpen om te begrijpen wat de behoeften, verwachtingen en het tevredenheidsniveau van de gebruikers is en dus om de diensten, producten te verbeteren. Al deze maatregelen worden getroffen teneinde het tevredenheidsniveau van de klanten te verbeteren en voor een unieke surf- en verkoopervaring te zorgen.

Aan wie mogen we de gegevens doorgeven?

De persoonsgegevens van de betrokkene kunnen worden doorgegeven/vermeld aan de volgende geadresseerden:

– Overheidsinstanties en -organen wanneer de fiscale en arbeidswetgeving, de regels betreffende de sociale zekerheid of elk ander toepasselijk normenstelsel dat vereist.

– Ondernemingen die belast zijn met de verwerking van gegevens, zoals franchisenemers en leveranciers die diensten verlenen aan Alco Cleaners en Coatings BV (koeriersbedrijven, communicatiebedrijven, bureaus, profileringsbedrijven,enz.).

Ook kunnen er internationale gegevensdoorgiften plaatsvinden in plaats van de voornoemde overdrachten/berichten. Alco Cleaners en Coatings BV maakt hiervoor gebruik van de standaardcontractbepalingen aangepast door de Europese Commissie en het EU-VS-privacyschild als garantie van doorgiften aan landen die geen vaststelling van gepastheid van de Europese Commissie hebben. In ieder geval moeten derden waarmee bepaalde persoonsgegevens worden gedeeld van tevoren aantonen dat zij passende technische en organisatorische maatregelen hebben getroffen voor de juiste bescherming van die gegevens.

Alco Cleaners en Coatings BV verkoopt onder geen beding gegevens van klanten aan derden.

Hoe beschermt Alco Cleaners en Coatings BV de persoonsgegevens?

De App4Sales gebruikt technieken voor de beveiliging van de informatie zoals firewalls, procedures voor toegangscontrole en cryptografische mechanismen, dit alles met als doel de onbevoegde toegang tot de gegevens te voorkomen en de vertrouwelijkheid daarvan te garanderen. Om deze doelstellingen te bereiken gaat de gebruiker ermee akkoord dat Alco Cleaners en Coatings BV gegevens verkrijgt met het oog op de authenticatie van de toegangscontroles.

Daarnaast vindt elke transactie via de App4Sales plaats via veilige betalingssystemen. De vertrouwelijke betalingsgegevens worden rechtstreeks en versleuteld (SSL) aan de desbetreffende entiteit doorgegeven.

Alco Cleaners en Coatings BV verklaart dat het bedrijf alle nodige technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de veiligheid en integriteit van de persoonsgegevens die het verwerkt te garanderen en om het verlies, de wijziging en/of inzage ervan door onbevoegde derden te voorkomen.

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de persoonsgegevens?

De volgende rechten komen u toe. Deze kunt u uitoefenen via het e-mailadres: info@alco-cc.com

Recht op inzage U heeft er recht op te weten of bij Alco Cleaners en Coatings BV persoonsgegevens worden verwerkt die u al dan niet betreffen en op inzage van de persoonsgegevens die Alco Chemicals BV over u heeft.
Recht op rectificatie U heeft het recht om Alco Cleaners en Coatings BV te verzoeken om de persoonsgegevens de rectificeren als deze onnauwkeurig zijn of om ze aan te vullen als ze niet compleet zijn.
Recht op gegevenswissing/recht op vergetelheid U kunt ons verzoeken om uw persoonsgegevens te wissen wanneer de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij waren verzameld of om andere redenen.
Recht op beperking U heeft het recht om te verzoeken om de beperking van de verwerking van de gegevens. In dit geval bewaren we ze uitsluitend voor de uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen.
Recht op overdraagbaarheid U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen wanneer de verwerking op de toestemming of een contract is gebaseerd en via geautomatiseerde procedés wordt verwerkt.
Recht om bezwaar te maken U kunt er bezwaar tegen maken dat uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van het algemeen of gerechtvaardigde belang dat door Alco Cleaners en Coatings BV wordt nagestreefd. Dit geld ook voor de profilering. In dat geval zal Alco Cleaners en Coatings BV de gegevens niet langer verwerken, behalve om dwingende gerechtvaardigde gronden of voor de uitoefening of onderbouwing van mogelijke rechtsvorderingen.
Geautomatiseerde individuele besluitvorming U heeft het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking, waaronder profilering, gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Het is echter niet mogelijk om een dergelijk recht uit te oefenen als het besluit nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst tussen u en Alco Cleaners en Coatings BV; Alco Cleaners en Coatings BV is bevoegd door het op Alco Cleaners en Coatings BV toepasselijke recht, tenzij zij passende maatregelen ter bescherming van uw rechten, vrijheden en gerechtvaardigde belangen treft of zich baseert op uw uitdrukkelijke toestemming.
Recht om een klacht in te dienen U heeft het recht om een klacht in te dienen voor gegevensbescherming.

 

Om het verzoek af te handelen kunnen wij u vragen om uw identiteit te bewijzen.

Gebruik van onze website

De gebruiker verplicht zich tot het juiste gebruik van de inhoud van de website. Hij is verplicht om (i) waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie over de in het registratie- of bestelformulier gevraagde gegevens te verstrekken en deze up-to-date te houden telkens wanneer hij gebruik maakt van de website; (ii) geen activiteiten te verrichten die onrechtmatig, illegaal of in strijd zijn met de goede trouw of de openbare orde; (iii) geen racistische, xenofobe, op basis van ras, geslacht, ideologie of godsdienst discriminerende publiciteit of propaganda of die op een andere wijze een aanslag pleegt op de moraal, de openbare orde, de grondrechten, de burgerlijke vrijheden, de eer, de privacy of het imago van derden en in het algemeen de geldige wetgeving, te verspreiden; (iv) geen schade te berokkenen aan de fysieke en logische systemen van de website, van de leveranciers van  of van derden, of computervirussen op het internet te introduceren of te verspreiden of op andere fysieke of logische systemen die vatbaar zijn voor het veroorzaken van de voornoemde schade; (v) geen inhoud van de website of de informatie daarop te gebruiken om reclame te maken of berichten te versturen met een ander commercieel doel, noch om persoonsgegevens van derden te verzamelen of op te slaan; (vi) niet te proberen om toegang te krijgen tot en, indien van toepassing, om gebruik te maken van e-mailaccounts van andere gebruikers of hun berichten te manipuleren.

Alco Cleaners en Coatings BV behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de passende wijzigingen toe te passen op zijn website. Daarbij kan het bedrijf zowel de inhoud en diensten die via de website worden verleend als de manier waarop deze op de portal worden gepresenteerd en gelokaliseerd veranderen, opheffen of toevoegen.

Intellectuele en industriële eigendom

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van de App4Salessite en de inhoud daarvan, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto’s, geluid, audio, video, ontwerpen, teksten, grafieken, logo’s, iconen, kleurencombinaties, structuur, knoppen, alsmede de software, handelsnamen, merken, werken, illustraties, foto’s of industriële tekeningen en elk ander teken dat vatbaar is voor industrieel en commercieel gebruik zijn eigendom van Alco Chemicals BV of van rechthebbende derden die uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven om deze op te website te publiceren.

De reproductie, distributie en openbare kennisgeving, met inbegrip van het ter beschikking stellen van de gehele of gedeeltelijke inhoud van de website voor commerciële doeleinden, op welke drager of via welk technisch medium dan ook, zonder de toestemming van Alco Cleaners en Coatings BV, is uitdrukkelijk verboden. De gebruiker verplicht zich tot het in acht nemen van de rechten van intellectuele en industriële eigendom van Alco Cleaners en Coatings BV. De gebruiker kan de website en de inhoud daarvan gebruiken als dit voor persoonlijk en privégebruik is. Elk ander gebruik is verboden en vereist de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van Alco Cleaners en Coatings BV. De gebruiker mag de beveiligingssystemen die op de website zijn geïnstalleerd niet opheffen, wijzigen, omzeilen of manipuleren.

Aansprakelijkheid naar aanleiding van het gebruik van de website

Gebruik van cookies

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Alco Cleaners en Coatings BV ze?

Alco Cleaners en Coatings BV kan voor eigen rekening of voor rekening van een derde die voor de verlening van meetdiensten is aangesteld cookies gebruiken wanneer een gebruiker over de website surft. Cookies zijn bestanden die d.m.v. een webserver naar de browser worden gestuurd teneinde de activiteiten van de gebruiker tijdens de periode waarin hij op de website surft te registeren.

Door het gebruik van cookies kan de server waar de website zich bevindt de door de gebruiker gebruikte webbrowser herkennen. Het doel hiervan is het surfen eenvoudiger te maken. Zo kunnen de gebruikers die zich van tevoren hebben geregistreerd bijvoorbeeld toegang krijgen tot delen van de website, diensten of aanbiedingen die uitsluitend voor hen zijn bestemd zonder dat zij zich bij elk bezoek opnieuw hoeven te registreren. Ook worden ze gebruikt om het aantal bezoekers en parameters van het verkeer te meten, de voortgang en het aantal ingangen te controleren.

Garanties ten aanzien van het gebruik van de cookies

De door de website gebruikte cookies worden uitsluitend geassocieerd met anonieme gebruikers en hun computer en verschaffen op zichzelf geen persoonsgegevens over de gebruikers.

Sommige cookies worden gebruikt door derden (bijv. Google) om Alco Cleaners en Coatings BV gegevens te verstrekken over de doeltreffendheid van Alco Cleaners en Coatings BV’s aanbiedingen. In geen geval winnen cookies persoonsgegevens in waarmee een bepaalde gebruiker kan worden geïdentificeerd.

De op de website gebruikte cookies zijn altijd tijdelijk van aard en zijn uitsluitend bestemd om de latere overdracht efficiënter te maken. Geen van de op de website gebruikte cookies is langer dan twee jaar geldig. De gebruikers kunnen hun browser zo instellen dat zij in kennis worden gesteld van de ontvangst van cookies en dat de installatie ervan op hun computer wordt verhinderd.

Als de gebruiker de cookies van Alco Cleaners en Coatings BV verwijderd of ze uitschakelt, kan het zijn dat de gebruiker geen toegang meer heeft tot bepaalde functionaliteiten van de website.

Om de website te gebruiken hoeven de gebruikers de installatie van de cookies niet toe te staan, tenzij het nodig is dat deze een sessie starten zoals bij elk van de diensten waarvoor eerst een voorafgaande registratie of sessiestart vereist is.

Welke soorten cookies gebruikt Alco Cleaners en Coatings BV?

Alco Cleaners en Coatings BV  gebruikt vier soorten cookies:

Technische cookies

Hiermee kan de gebruiker door de website surfen en functionaliteiten gebruiken.

Analysecookies

Alco Cleaners en Coatings BV gebruikt cookies van Google Analytics om te weten hoeveel gebruikers de website bezoeken. Met deze cookies kan de manier waarop de gebruikers over de website surfen worden gemeten en geanalyseerd. Alco Cleaners en Coatings BV kan met deze informatie continu zijn diensten en ervaring van de websitegebruikers verbeteren. Ga voor meer informatie naar de privacybeleidpagina van Google Analytics:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

Personaliseringscookies

Wanneer de gebruiker aan het surfen is of via de website bestellingen doet, herinnert de website zijn of haar voorkeuren (bijvoorbeeld, de voorkeurslocatie of -taal). Dankzij deze cookies is het mogelijk om de gebruikers een eenvoudiger, simpeler en gepersonaliseerde surfervaring te bieden.

Hoe verzamelt en gebruikt Alco Cleaners en Coatings BV ip-adressen?

De providers van de website kunnen automatisch het IP-adres en de door de gebruikers gebruikte domeinnaam vaststellen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer deze verbinding maakt met internet. Met deze informatie kunnen de gegevens later worden verwerkt teneinde uitsluitend statistieke metingen te verkrijgen, waardoor het aantal bezoeken aan de website, de volgorde waarin deze bezoeken plaatsvinden, het punt van toegang, enz. kunnen worden achterhaald.

Meer informatie, of heeft u interesse in een van onze producten?
Menu
U bent hier: Privacyverklaring