Alco Cleaners & Coatings   •   Belfeld, Nederland   •
  +31 (0)77-4762113
headerimage

Regelgeving

Het vervoer, de opslag en handel in professionele reinigings- en onderhoudsproducten is onderhevig aan eisen en voorschriften die zijn vastgelegd in wetgeving, al dan niet gebaseerd op (Europese) richtlijnen of volgend rechtstreeks uit Europese verordeningen. Onder andere ADR, Reach, CLP en PGS-15 geven voorschriften over hoe te handelen met onze producten.

Wij informeren u graag over deze wetten en regelgeving. Op deze pagina vindt u verdere relevante informatie onder de hoofdstukken REACH, CLP en OPSLAG.

Heeft u vragen, neemt u dan gerust contact met ons op.

REACH

REACH is een EU verordening (1907/2006) voor chemische stoffen en staat voor Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen. De kern van REACH is dat een bedrijf in principe van alle stoffen die het produceert, verwerkt of doorgeeft aan klanten de risico’s moet kennen en maatregelen moet benoemen (en voor het eigen bedrijf ook moet nemen) om die risico’s te beheersen.

Het doel van REACH is bij de vervaardiging en het gebruik van chemische stoffen een hoog veiligheidsniveau te waarborgen voor mens en milieu. Producenten en importeurs van stoffen zijn verplicht om karakteristieke informatie over de stoffen te verzamelen en deze te verspreiden. Om dit te realiseren zal informatie beschikbaar komen over gebruikte stoffen en zal de communicatie over deze stoffen in de keten van de producent tot en met de eindgebruiker worden verbeterd.

ALCO en REACH

In de REACH verordening wordt vereist dat bedrijven zoals Alco de risico’s van de producten kent en beheerst. Alco moet daarover informatie delen met de eindgebruikers. Deze risico’s worden beschreven in het veiligheidsblad (VIB) dat op de website van Alco te downloaden is. Deze veiligheidsbladen worden beheerst door REACH en zijn gebaseerd op de CLP indeling. Indeling van de stoffen en mengsels is overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008. De momenteel door Alco uitgegeven Veiligheidsinformatiebladen voldoen aan de actuele REACH verordening en zijn gebaseerd op de CLP- verplichtingen.

CLP

De CLP-verordening EG 1272/2008 (Classification, Labelling en Packaging) in Nederland met de werktitel EU-GHS aangeduid, geeft Europese regels voor indeling, etikettering en verpakking gebaseerd op internationale afspraken.

CLP bepaalt de etikettering, verpakking en indeling van stoffen en mengsels. De indeling en de etikettering van onze producten zijn gebaseerd op de CLP verplichtingen die vanaf 1 juli 2015 van kracht zijn.

GHS nieuw

 

Opslag

Een aantal van onze producten zijn tevens als ADR-goederen geclassificeerd. ADR staat voor ‘Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’. Hierdoor dienen bij het transport en de opslag van deze goederen diverse voorschriften in acht genomen te worden. Al onze ADR producten worden hiervoor door gecertificeerde transporteurs verzonden.

Opslag van gevaarlijke stoffen dient in Nederland te gebeuren op basis van de PGS-15 richtlijn.

Symbolen

Onze producten kunnen voorzien zijn van een rode diamant met gevarensymbool. Naast deze gevarensymbolen staan op een etiket meestal daarbij horende voorgeschreven risico- en veiligheidszinnen. Deze symbolen en zinnen geven een indicatie van de eigenschappen van het product en waarschuwen voor een veilig en adequaat gebruik. Een gevarensymbool met bijbehorende zinnen komen tot stand door producteigenschappen en/of berekeningen, gebaseerd op de aanwezige grondstoffen. Dit is overeenkomstig de CLP Verordening (EG) nr. 1272/2008.

GHS nieuw